Flere læger sammen?

Praksis kan drives som enkeltmandspraksis, eller flere læger kan drive praksis sammen.

Flere læger kan drive praksis sammen i kompagniskabspraksis eller i form af delepraksis, hvor man får tilladelse til at have en ekstra læge i praksis, mod at der til gengæld lukkes for patienttilgangen.

Også hvis flere læger i enkeltmandspraksis deler lokaler i en såkaldt samarbejdspraksis i f.eks. et lægehus, foreligger der et samarbejde i et vist omfang, selvom lægerne har hver deres praksis.

Aftale om samarbejde ?

Uanset om samarbejdet mellem flere læger sker i samme praksis eller ved et samarbejde mellem flere enkeltmandspraksis, bør der udfærdiges en interessentskabskontrakt under en eller anden form.

Arbejdsindsats

I en interessentskabskontrakt skal deltagernes pligter omkring arbejdsindsats, ferie, sygdom m.v. fastlægges, og særligt bestemmelser om fridage, barselsorlov og kursusfrihed kan give anledning til en del diskussion.

Fravær fra praksis kompenseres ofte med muligheden for ansættelse af vikar, og det bør aftales, hvornår udgiften til vikaren skal afholdes af interessentskabet, og hvornår udgiften skal overgå til den fraværende interessent.

Indtægter og udgifter

Det skal også aftales, hvordan man deler overskud, og hvilke udgifter, der kan inddrages i interessentskabet, herunder egne biler, privat telefon, internetadgang m.v.

Det er også sædvanligt at aftale i interessentskabskontrakten, at deltagerne skal holde hinanden informeret om væsentlige økonomiske dispositioner og større investeringer, da man jo i et vist omfang har fælles økonomi i interessentskabet.

Ledelse

Med hensyn til ledelsen i praksis og af personalet, skal det aftales, om interessenterne skal være enige ved sådanne dispositioner, eller om en af interessenterne f.eks. alene kan antage eller afskedige personale.

Ved nyanskaffelser aftales ofte en bagatelgrænse for hvornår lægerne skal være enige, og hvornår de kan disponere alene. Lægerne kan ofte have forskellige interesser, hvis den ene f.eks. vil udvide eller modernisere, og den anden vil spare, for snart at gå på pension.

Samarbejdets afslutning

Ophør af interessentskabet, herunder ved sygdom, død eller almindelig opsigelse, optager som regel meget plads i interessentskabskontrakten, og kan give anledning til mange drøftelser mellem deltagerne.

Vilkårene er typisk forskellige, afhængig af baggrunden for samarbejdets ophør, og det er vigtigt at sikre en ordning, som alle opfatter som retfærdig, uanset om det er én selv, der ønsker samarbejdets ophør, eller det er kollegaen.

Særligt om delepraksis

Ved delepraksis er det et krav, at der udarbejdes en interessentskabskontrakt, og at man dér særskilt tager stilling til, hvem der skal fortsætte i den hidtidige delepraksis, når samarbejdet ophører.

Standardaftale ?

PLO har udarbejdet en standardinteressentskabskontrakt, der kan tjene til inspiration, men det kan anbefales at søge sagkyndig bistand i forbindelse med udfærdigelsen af aftalen, da der som regel skal ske en omfattende tilretning af aftalen, inden den svarer til parternes ønsker.