Personalet

Personalet kræver særlig opmærksomhed ved overdragelse af praksis.

Sælger:

Ved overdragelse af praksis skal sælger være opmærksom på, at personale ikke uden videre kan afskediges alene med den begrundelse, at praksis skal overdrages til en anden læge.

Sælgende læge vil som arbejdsgiver risikere et krav fra den ansatte om erstatning og godtgørelse af betydelig størrelse, og det er derfor vigtigt for den sælgende læge at sikre sig forståelse med personalet, enten ved enighed om fratræden, eller enighed om fortsættelse hos den nye læge.

Køber:

En ny køber af praksis vil som ofte have gjort sig tanker om, hvilket personale der ønskes, herunder om det skal være sekretærer eller sygeplejersker eller specialuddannet personale, og det er ikke altid, at den tidligere læges personale passer ind i dette billede.

Den nye læge skal være opmærksom på reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, der er kompli­cerede, men som i korthed går ud på, at køber indtræder i sælgers rettigheder og – især – forpligtelser overfor personalet.

Det er især personalets aftalte fordele, f.eks ekstra fridage, køber skal være opmærksom på, og optjente eller aftalte lange opsigelsesvarsler, og personalets krav på yderligere godtgørelse i tilfælde af opsigelse.

Selvom det kan synes som en god idé at overtage den sælgende læges erfarne og dygtige personale, der kender patienterne og udstyret m.v., kan det vise sig at blive overraskende dyrt at afbryde samarbejdet, hvis man alligevel ikke er på bølgelængde.

Ansættelsesaftalerne skal opdateres

Hvis man overtager personale, skal man også være opmærksom på, at de ansattes ansættelsesbevis/ kontrakt skal ændres, med oplysning om den nye arbejdsgiver og eventuelt ændrede vilkår.

Ansættelsesbeviset/kontrakten skal ændres, så den hele tiden svarer til de aktuelle forhold, og skal derfor ændres, hvis der sker ændringer i arbejdstid eller –sted, eller hvis man optager en kompagnon eller fremlejer lokaler til en anden, der ligeledes skal være arbejdsgiver.

Højesteret har tidligere fastslået en form for standarderstatning til den ansatte, hvis ansættelseskontrakten ikke er i orden: 5.000,- kr. hvis der er fejl i aftalen, og 10.000,- kr. hvis det har haft betydning for en uenighed mellem den ansatte og arbejdsgiveren ! Reglerne er nu ændrede, og lidt mere nuancerede, med mulighed for mindre bøder, men det er stadig vigtigt at have ansættelseskontrakten i orden.

Aftalen mellem lægerne

Det er ikke ualmindeligt, at der opstår uenighed mellem samarbejdende læger vedrørende personalet, ikke blot om hvem der formelt er arbejdsgiver, men også om hvordan der skal forholdes ved uenighed mellem lægerne om personalets løn og arbejdsvilkår, og eventuel afskedigelse. Dette bør nøje reguleres i interessentskabskontrakten, eller tilsvarende aftale mellem lægerne.