Persondatapolitik

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger mv. i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

​Advokat Henrik Munck er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vore kontaktoplysninger nedenfor.

Advokat Henrik Munck

Østbrovej 4C

2600 Glostrup

CVR-nr.: 17447300

Telefon: 44 94 05 14

Mail: Munck@herlaw.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiver

Advokatfirmaet benytter ikke en databeskyttelsesrådgiver.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Til brug for behandling af din sag hos os, eller af sager i øvrigt betroet advokatvirksomheden.

 • Dine kontaktoplysninger opbevares på fysiske sager og i vort elektroniske sagsbehandlingssystem og benyttes til brug for kommunikation med dig. Alle advokatvirksomhedens medarbejdere kan deltage i sagsbehandling af din sag og alle medarbejdere vil derfor i nødvendigt omfang have adgang til personoplysningerne.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
 • Persondataforordningens artikel 6, litra b), idet behandlingen er nødvendig for udøvelse af en kontrakt hvori du er part og/eller
 • Persondataforordningens artikel 6 litra e), idet behandlingen er nødvendig for den dataansvarliges funktion som offentligt udpeget bobestyrer, likvidator, eller kurator, og dermed er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse og/eller
 • Persondataforordningens artikel 6 litra f), idet behandlingen er nødvendig for den dataansvarliges berettigede varetagelse af sin klients interesser.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er varetagelsen af den dataansvarliges klients personlige og økonomiske interesser.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Følsomme personoplysninger, det kan f.eks. være helbredsoplysninger eller oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold såfremt det er nødvendigt og relevant for sagsbehandlingen

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Den dataansvarliges klient, som led i den dataansvarliges pligt til løbende at orientere denne fastsat i retsplejelovens regler om god advokatskik
 • Offentlige myndigheder, herunder domstole i det omfang dette er nødvendigt eller den dataansvarlige i øvrigt er forpligtet hertil i henhold til gældende dansk ret
 • Modparter og modparters advokater i det omfang dette er nødvendigt eller dataansvarlig i øvrigt er forpligtet hertil i henhold til gældende dansk ret
 • Leverandør af elektronisk sagsbehandlingssystem, Unik System Design A/S, som er databehandler, og som den dataansvarlige har indgået databehandleraftale med.
 • Dine personoplysninger videregives ikke til andre, medmindre det er nødvendigt af hensyn til sagsbehandlingen.​

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, medmindre dette er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav eller det i øvrigt fremgår af omstændighederne at du har samtykket i overførslen, hvis du f.eks. selv befinder dig uden for EU/EØS og du herfra sender en e-mail til os, anser advokatvirksomheden din kommunikation fra udlandet som et samtykke til at vi må besvare din e-mail.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger kan stamme fra domstolene, offentlige myndigheder, fra modparter eller fra offentligt tilgængelige registre såsom CVR, Tingbogen, Krak.dk eller nummer­oplysningen, eller du kan selv skriftligt eller mundtligt have oplyst personoplysningerne til os, f.eks. pr. telefon eller gennem kontaktformularen på vores hjemmeside www.herlaw.dk

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcist, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på

 • den praktiske værdi i at vi fortsat kan benytte personoplysningerne til at kunne kommunikere med, og
 • den dataansvarliges interesse i f.eks. at kunne dokumentere at denne ikke har handlet ansvarspådragende, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

​Vi kan oplyse, at vi kun opbevarer dine personlige oplysninger så længe det af saglige grunde er nødvendigt, og senest i 10 år efter sagens endelige afslutning

Legitimationsoplysninger modtaget i henhold til hvidvaskregler bliver slettet 5 år efter sagens afslutning.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt vor behandling af dine personoplysninger sker i henhold til samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vor behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt, og det betyder, at vi standser behandlingen af din sag.

 

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

a. Ret til at se personoplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

 

​b. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

c. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

d. Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

e. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vor ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

f. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Advokat Henrik Munck