Prisen for praksis

Artiklen er tidligere bragt i PraxisØkonomi af advokat Henrik Munck

Ikke sjældent bliver jeg kontaktet af en læge, der overvejer at købe en praksis, og spørger, om den forlangte pris for praksis er rimelig?

Der er forskellige forhold, der spiller ind ved fastsættelsen af prisen for en lægepraksis, som en køber bør overveje:

Hvad er rammerne ?

Der er ikke nogen mindstepris for en lægepraksis, der således gerne må foræres væk. Dette er desværre realiteten for visse alment praktiserende læger, der reelt må opgive at sælge deres praksis og enten lukker eller sælger den for en helt symbolsk værdi, fordi det simpelthen ikke har været muligt at finde en køber.

Derimod er der et maksimum for hvor meget man må sælge praksis for, fastsat overenskomstmæssigt for såvel alment praktiserende læger som praktiserende speciallæger.

For alment praktiserende læger gælder det, at der for goodwill højst må beregnes en pris på 136% af den gennemsnitlige årlige omsætning i de seneste 3 år, pristalsreguleret med nogle satser, der reguleres halvårligt. For en praksis der gennemsnitligt har omsat kr. 1.000.000, kan lægen således beregne sig en goodwillpris på kr. 1.360.000, når bortses fra pristalsreguleringen.

Inventar og instrumentarium kan sælges til en aftalt pris, så længe prisen ikke overstiger kr. 80.000, idet der skal foreligge en vurdering, hvis prisen for inventar og instrumentarium overstiger dette beløb, eller regnskabsmæssige oplysninger der viser indkøbspriser for inventar og instrumentarium der med en vis afskrivning svarer til den aftalte købesum.

For praktiserende speciallæger gælder det, at prisen for goodwill ikke må overstige 150% af det gennemsnitlige pristalsregulerede overskud af praksis i de seneste 3 år. En praksis med et gennemsnitligt overskud på kr. 1.000.000 kan således betinge en goodwillbetaling på kr. 1.500.000, når bortses fra pristalsreguleringen.

For praktiserende speciallæger gælder fra 2009 regler for inventar og instrumentarium på samme måde som for alment praktiserende læger, bortset fra at prisen for inventar og instrumentarium skal fastsættes efter vurdering, og ikke kan fastsættes på baggrund af en regnskabsmæssig nedskrivning. Derudover er “bagatelgrænsen” lidt højere end hos de alment praktiserende læger, nemlig 150.000,- kr.

For praksis drevet i anpartsselskabsform gælder særlige regler vedrørende fastsættelsen af goodwill afhængig af, om hele anpartsselskabet sælges, eller om praksis sælges ud af anpartsselskabet. Når en køber efter gennemsyn af praksis’ regnskaber således har fået et indtryk af det tilladte maksimum for prisen for praksis, kan man nærmere forsøge at fastsætte prisen.

Price/Earning

Regnskabsmæssigt kan man forsøge at beregne værdien af lægepraksis ved at sætte overskuddet i praksis i forhold til, hvor stor en købesum dette overskud vil kunne forrente. Hvis en praksis eksempelvis har et overskud på kr. 1.000.000, fratrækker man et vederlag til lægen på f. eks. kr. 700.000, hvorefter der er et resterende overskud på kr. 300.000. Hvis en køber ønsker en forrentning af købesummen på f. eks. 20%, vil det svare til en købesum på kr. 1.500.000 i dette eksempel, idet det resterende overskud på kr. 300.000 svarer til netop 20% af købesummen på kr. 1.500.000.

Normalt vil man antage, at en virksomhed som praktiserende læge eller speciallæge er en sådan stabil indkomstkilde, at køber kan slække på kravet til forrentning, og f. eks. nøjes med en forrentning på 15%, eller svarende til en større samlet købesum på f. eks. kr. 2.000.000. Omvendt betyder det forhold, at ikke enhver kan købe en lægepraksis som bekendt, at det ikke alle steder er let at finde en køber, hvad der betyder, at en køber kan forvente at skulle betale en mindre pris for praksis svarende til en højere forrentning af købesummen.

Denne beregningsmodel er ikke direkte anvendelig på lægepraksis, men kan med fordel gennemføres for at kontrollere, at der er tale om et attraktivt køb, og ikke en høj pris, sammenlignet med køb af en sædvanlig virksomhed.

Man kan med fordel kontakte en revisor eller advokat med henblik på denne beregning, da der skal foretages visse normaliseringer af overskuddet, ligesom man skal indregne nødvendige nyinvesteringer m.v. for at få et reelt billede af praksis’ fremtidige overskud.

Sædvanlig markedsværdi

En noget lettere tilgængelig måde at finde prisen for en praksis kan være at forsøge at finde ud af, hvad der erfaringsmæssigt er prisen for en sådan praksis. PLO offentliggør årligt i Ugeskrift for Læger en statistik over de gennemsnitlige priser for almene lægepraksis i de forskellige områder af landet, og denne statistik kan med et vist forbehold bruges som vejledning. Bortset fra denne statistik registrerer PLO ikke praksishandlerne på en sådan måde, at de kan hjælpe med oplysning om, hvilke priser praksis er blevet solgt for, og sådanne oplysninger er også fortrolige.

Hverken PLO eller FAS rådgiver med hensyn til prisfastsættelsen af en praksis, bortset fra de formelle regler på området vedrørende maksimal goodwill m.v. Det er derimod relevant at spørge sig for hos kollegaer og andre, for at høre om de ved, hvilke praksis der for nyligt har været solgt, og til hvilken pris. Også de advokater der har speciale i praksishandler vil typisk kunne oplyse nærmere om de seneste praksishandler i anonymiseret form, hvilket kan give en vis vejledning.

I alle tilfælde er der selvsagt betydelige individuelle forhold, der kan begrunde en særlig prisfastsættelse, og gøre statistiske oplysninger mindre interessante, jf. nedenfor.

Generelle forhold for netop denne praksis

Særlige forhold for praksis kan generelt opfattes som særligt attraktive eller det modsatte.
Således kan en attraktiv beliggenhed i gode lokaler eller på en attraktiv adresse selvsagt begrunde en højere pris, ligesom en særlig attraktiv indretning stilmæssigt eller med hensyn til instrumentarium m.v. kan begrunde en højere pris. Tilsvarende kan disse forhold også begrunde en lavere pris, hvis praksis er beliggende et mindre attraktivt sted eller er lokalemæssigt misrøgtet.

Også udbud og efterspørgsel for den omhandlede praksistype spiller ind, idet det selvsagt vil begrunde en lavere pris for praksis, hvis der er tale om en praksis i et af de områder, hvor det er vanskeligt at sælge, fordi der ikke rigtig er interesserede købere, mens det kan begrunde en maksimumpris, at praksis er beliggende i et af de områder, hvor den ene køber efter den anden selv kontakter sælger for at overtale denne til at sælge.

Særligt ældre læger indenfor visse specialer i attraktive områder oplever at blive kontaktet jævnligt med tilbud om køb af deres praksis.

Subjektive forhold for sælger/køber

Også helt særlige forhold for den aktuelle sælger eller køber kan spille ind og begrunde en særlig værdiansættelse af praksis.
Hvis sælger således er et dødsbo, eller sælger er syg, kan sælger være presset tidsmæssigt og være nødt til at sælge til en given pris, i stedet for at vente til en mere rundhåndet køber dukker op.

Det er ikke sjældent set, at den sælgende læge føler så stort et ansvar over sit hidtidige personale og patienter, at sælger nøje overvejer den købende læges personlighed, for at se, om denne passer til personalet/patientgruppen.

Sælger kan også have et ønske om, at det hidtidige personale fortsætter og forlange en uopsigelighed for personalet, eller sælger kan have et ønske om selv at kunne fortsætte som vikar i praksis, hvilket selvsagt vil være en ulempe, hvis ikke køber er specielt interesseret heri.

Hvis sælger planlægger at slå sig ned i omegnen, og således ikke ønsker at påtage sig en konkurrenceklausul, må køber imødese fremtidig konkurrence fra sælger, hvilket selvsagt også bør begrunde en lavere købesum.

Også køber kan have subjektive forhold, der får indflydelse på prisen, idet køber f. eks. kan være i en økonomisk situation der gør, at det er muligt at betale en større købesum for en praksis, der opfattes som attraktiv, eller at det omvendt ikke er muligt at betale en større købesum, selv om køber gerne ville. Det kan også være helt subjektivt, hvad der gør en praksis attraktiv for køber. Et eksempel kan være, at køber har bopæl ganske tæt på praksis, eller at en køber af en almen praksis i forvejen driver en almen praksis tæt ved og kan se en fordel i at erhverve et ekstra ydernummer. Køber kan også have særlige sympatier/antipatier for patientgruppens sammensætning, der kan begrunde en højere eller lavere købesum for praksis.

Køber bør også om muligt analysere sælgers omsætning og regnskaber, for at se om køber kan forvente at fortsætte med et tilsvarende eller bedre overskud.

Hvis sælger har nogle ganske særlige interesser, der har betydet en særlig stor omsætning på disse felter, eller hvis sælger har haft en afregningspraksis, som køber ikke vil fortsætte, kan dette begrunde en mindre købesum fra netop denne køber.

Køber bør også overveje om inventar og instrumentarium i praksis svarer til købers ønsker og præferencer, eller om købers særlige ønsker begrunder en større nyinvestering, idet dette så bør begrunde en nedsættelse af købesummen. Dette vil ofte være tilfældet, hvor ældre læger ikke har foretaget nyinvestering i praksis gennem en periode, og hvor en ny yngre læge således må se i øjnene, at en fremtidig rentabel og moderne drift af praksis vil kræve en del nyindkøb til praksis og modernisering af denne.

Hvis køber ikke ønsker – eller ikke kan – fortsætte i samme lokaler, kan dette have en betydning for praksis, om end det ikke nødvendigvis bør betyde en mindre købesum. Hvis praksis skal flyttes fra nogle attraktive lokaler, er det selvfølgelig en ulempe, men hvis lokalerne ikke opfattes som attraktive, og hvis køber f. eks. skal indtræde i en væsentlig retableringsforpligtelse i et lejemål, kan det være mere attraktivt for køber slet ikke at overtage lokalerne, men straks at flytte praksis til andre og bedre lokaler.

Ovennævnte overvejelser bør kunne føre til, at køber og sælger får en idé om, hvad den samlede pris for praksis bør være, og denne pris bør så eventuelt justeres under hensyntagen til de overordnede rammer for fastsættelsen af købesummen, der er vedtaget i PLO og FAS.

Generelt kan det anbefales tidligt i forløbet at rette henvendelse til advokat eller revisor, og der få hjælp til prisfastsættelsen og eventuelt forhandling af denne.