Skatteforhold for køber

Goodwill

Køber kan afskrive goodwill skattemæssigt over 7 år, og kan begynde det år, den endelige kontrakt indgås.
Hvis man derfor indgår aftale i december, om overtagelse af praksis pr 1. januar, kan køber begynde at afskrive på goodwill, allerede inden man er begyndt at praktisere!

Driftsmidler

Under en vis beløbsgrænse (for 2018: kr. 13.500), eller med en levealder på højest 3 år, kan afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Der gælder særlige regler for driftsmidler som er beregnet til at arbejde sammen, eksempelvis IT-udstyr. Køb af software kan altid fradrages i købsåret.

Lokaler

Køb af erhvervslokaler kan ikke som udgangspunkt ikke afskrives, derimod kan en overtaget indretning af lejede lokaler altid afskrives over lejeperioden. Ligesom ombygningsudgifter heri vil kunne afskrives.

Bogholderi

Bogholderifunktionen kan enten håndteres selv, eller denne kan outsources. Uanset om der vælges den ene eller anden løsning, er det vigtigt, at begge muligheder vurderes, så der om muligt bliver valgt den løsning som er optimal – ikke mindst fra et økonomisk sysnpunkt. Vores holdning er, at vi skal bruge vores tid til det vi er bedst til.

Tal med din revisor

Fremstillingen her er ikke udtømmende, og af skattemæssige grunde bør køber rådføre sig med revisor forud for erhvervelsen af praksis, i det de privatøkonomiske forhold også kan have stor betydning for en investering i egen praksis.

Der er mange andre forhold som der skal overvejes forinden beslutningen tages og det er bedre at kende konsekvenserne på forhånd end skulle prøve at reparere på nogle fejldispositioner efterfølgende.