Goodwill

Prisfastsættelsen ved overdragelse af almen praksis eller speciallægepraksis er ikke fri, men reguleret af Praktiserende Lægers Organisation og Foreningen af Speciallæger. Alle aftaler om overdragelse skal godkendes af disse organisationer, og prisen for praksis bliver på den måde kontrolleret, og en eventuel overpris bliver påtalt og forlangt nedsat.

Som det vil være de fleste interesserede bekendt, handles almen praksis og speciallæge-praksis ikke længere automatisk til den maksimalt fastsatte pris, idet manglen på interesserede købere de sidste år har gjort, at sælgerne har set sig nødsaget til at nedsætte prisen betragteligt, og nogle har endog måttet opgive overhovedet at finde en køber til praksis.

I de attraktive områder i storbyerne og i nordsjælland handles der dog stadig til maksimum-priser, så det er om at se sig godt omkring, inden man handler, både som køber og sælger. Hertil kommer, at renteniveauet er lavere end det har været i mange år, og at det derfor er usædvanligt billigt for købere af praksis at låne penge til finansiering. Købere af lægepraksis har derfor for tiden særdeles gode muligheder for at erhverve praksis på vilkår, der er langt mere fordelagtige end tidligere.

Goodwill i almen praksis

Goodwill i almen praksis må maksimalt fastsættes til 136% af gennemsnittet af de sidste 3 års omsætning, men prisniveauet har de seneste år ligget under maksimum.

Forinden beregningen af gennemsnittet for de seneste 3 år, korrigeres de enkelte års omsætning med de såkaldte korrektionsfaktorer, der er en form for pristalsregulering. De offentliggøres to gange årligt, nemlig pr. 1. april og 1. oktober.

Den omsætning, der indgår i goodwill, er først om fremmest sygesikringsindtægterne vedrørende gruppe 1 og 2 sikrede, men også privathonorarer, attester og ydelser fra Administrationsudvalget i et vist omfang.

Sygedagpenge til lægen fra kommunen indgår ikke i omsætningen, hvoraf goodwill beregnes, ligesom indtægter som bedriftslæge, praksiskonsulent eller lignende ikke indgår. Hvis der er fastsat en højestegrænse i henhold til Landsoverenskomstens § 93, skal der ske en regulering. Der er ikke tale om en udtømmende redegørelse for beregningen af goodwill, og det kan i det hele anbefales at benytte advokat eller revisor ved udarbejdelse af goodwill-beregningen.

Goodwill i speciallægepraksis

Ligesom ved almen praksis er der ved fastsættelsen af goodwill i speciallægepraksis fastsat et maksimum, men mens maksimum i almen praksis er fastsat på grundlag af omsætningen, beregnes den maksimale tilladte goodwill i en speciallægepraksis på grundlag af overskuddet. Goodwill kan således efter reglerne ikke overstige 150% af de sidste 3 års gennemsnitlige pristalsregulerede overskud i praksis.

Sædvanligvis anvendes overskuddet før renter og afskrivninger, men man skal være opmærksom på, at FAS kan forlange visse reguleringer, f.eks. hvor der har været ansat en højtlønnet medarbejdende ægtefælle.

Det kan også være nødvendigt at foretage reguleringer med hensyn til huslejebetaling, hvis den sælgende speciallæge selv har været ejer af praksislokalerne, og har udlejet disse til praksis ved en kunstig høj eller lav husleje.

Andre individuelle forhold som f.eks. sælgers sponsorater, særlige bilordninger eller lignende forhold, som køber ikke kan forventes at fortsætte, kan ligeledes give anledning til regulering af overskuddet, hvoraf goodwill beregnes.